Variert arbeidsliv

Brønnøy har et variert arbeidsliv –  fra marmor til havbruk, fra data til kufjøs, fra møbelverksted  til trafikkselskap, fra sykerom til klasserom, fra olje til slakteri, fra… Jordbruk er fortsatt en stor næring i kommunen.  Brønnøy har 30 km2 (2,9 %) jordbruksareal i drift (1,5% i Nordland og 3,2% i Norge). Produksjon av melk og kjøtt gir  slakteri og meieri (Sømna), handel og service. Betydelige barskogområder finnes, særlig i indre del av kommunen. Ellers dominerer løvskogen. I flere tusen år var de fleste Brønnøyværinger fiskerbønder. Fortsatt har nesten hundre personer fiske som yrke.

 

Med blikk på fortida  er havbruk  en  næring i utvikling.  Vi har helikopterbase  for  oljevirksomheten samt stasjonert ambulansefly og ambulansehelikopter. Reiselivet kaller oss Eventyrkysten, Sagakysten eller Kystriksveien. Her finner du også de landsomfattende dataregistrene, Brønnøysund-registrene, med  400  arbeidsplasser.

 

Akselberg dagbrudd (Norsk Marmor)I  Velfjord er det marmordrift og gode muligheter for ytterligere drift. Berggrunnen i Brønnøy er fra kambrosilurtiden og består av glimmerskifer, gneis og en del krystallinsk kalkstein, flere steder gjennombrutt av høye partier med granitt og gabbro.  Eneste utbygde vassdrag er Tettingelva og Øyrelva som er overført til kraftstasjonen i Langfjorden. Dette nedbørsfeltet er på 22,8 km2, brutto fallhøyde er 255 m, og maksimal ytelse er på 6,3 MW

 

God samferdsel er viktig for næringsliv, velferd og trivsel. Brønnøysund har daglig  hurtigruteanløp og ei havn med store muligheter. Byen har også regional flyplass på 1200 meter (tot. 1460 m.)  Her er rundt 20 bevegelser pr. dag, herunder daglig flyforbindelse til Bodø og Trondheim. Kommunen har ferjefri  forbindelse til E6 (fra 1987),  via fagre Velfjord, Tosen og Tosentunnelen (5.831 m). Denne Rv76 er en del av ”sagaveien”. Også ”Kystriksveien”, Rv 17, går gjennom de vestlige delene av kommunen. Vårt Torghatten Trafikkselskap  har godt over 1000 medarbeidere på landsbasis.

 

Sysselsatte fordelt på næring:

*Primærnæring: 7,1% i Brønnøy (13,5 i Nordland og 9% i Norge)

*
Sekundærnæring: 16% i Brønnøy (19,7% i Nordland og 24,1% i Norge)

*Tertiærnæring: 76,9% i Brønnøy (66,8% i Nordland og 66,3% i Norge

AmbulansehelikopterSysselsatte fordelt på sektor:

* Offentlig forvaltning: 41,3% i Brønnøy (37% i Nordland og 32% i Norge

* Privat sektor og offentlige foretak: 58,7 i Brønnøy (63% i Nordland og 67,3% i Norge)

 

Arbeidslivet preges ellers av Brønnøysunds funksjon som regionalt administrasjons- og utdanningssenter, som handels- og kommunikasjonssenter. Brønnøy kommune er fortsatt regionens største arbeidsplass. Nordland fylkeskommune sin tilstedeværelse vises igjennom Brønnøysund videregående skole.

 

I Brønnøy er det godt med tomteareal og 77,7% av boligene er bygd etter 1961 (71,1% i Nordland og 66,9% i Norge). Folk har funnet ”rikdom” og mat her i titusen år. Og her vil vi fortsatt  bo!


Copyright © 2014. All Rights Reserved.