Enestående vernehistorie

 Lomsdalvassdraget og vassdrag i Indre Visten har hatt realisert før vassdragsvern så smått bleFoss aktuelt på slutet skjebnefellesskap i kampen mot vasskraft utbyggingen på 1960-tallet. Det har vært mange ulike utbyggingsgerne de sisteti årene. Enten skulle Lomsdalsvassdraget planer, men felles for alle planer er at de tar vannet fra eller Visten bygges ut. Indre Visten ble brakt inn i vernedebatten etter at det I var satt i gang forberedelser til konsesjonsbehandling. Da ble det foreslått vernet i Verneplan lil i stedet for Lomsdalsvassdraget. Siden den gang har det ikke vært noen stortvil om at vassdragene i Indre Visten skulle få sitt vern.

Det har i mange år vært hevdet at Lomsdalsvassdraget skulle vært vernet bare på grunn av sin enestående vernehistorie. Historien belyser kanskje også hvilke verdier det har vært lagt vekt på opp gjennom den tiden vassdragsvern har vært aktuelt.

Det startet som det gjerne gjør, med at det var noen som så de økonomiske gevinster en eventuell utbygging av vassdraget ville gi. Oppkjøp av eiendommer og fallrettigheter tok til i 1912. Heldigvis ble ingen planer realisert før vassdragvern så smått ble aktuelt på slutten av 1960-tallet.

Det har vært mange ulike utbyggingsplaner, men felles for alle er at de tar vannet fra dalen. Elva er nerven og blodåra i Lomsdalen. Uten vann, ikke noe liv. Å ta vannet fra Lomsdalen er å ta livet av den.

I den første verneplanen var faktisk Lomsdalsvassdraget et av de vassdragene som nådde Stortinget med innstiling på et varig vern mot kraftutbygging.Men politikerne var svært reserverte, det var så og si bare vassdrag uten kraftpotensiale som ble vernet i denne planen!

I Verneplan II ble også Lomsdalsvassdraget foreslått vernet. Politikerne hadde fremdeles ikke mot nok til å skjære igjennom. Denne gangen havnet Foto: Magnar SolbakkLomsdalsvassdrag et sammen med eh rekke andre vassdrag som fikk et ti års midlertidig vern i påvente av en grundigere dokumentasjon av verneverdiene. Med solide dokumenterte verneverdier så det ut til at Lomsdalsvassdraget skulle få sin rettmessige status i Verneplan ll. Men en regjeringskrise på grunn av bensinavgifter fikk satt en stopper for disse forhåpningene.

Nå så det allikevel ikke så mørkt ut; for like før vedtaket i Stortinget hadde Lomsdalsvassdraget blitt plassert blant kremen i den nye Samlet Plan (der de gjenværendevassdrag varvurdertog rangert i forhold til hvor konfliktfylt det ville være å bygge dem ue . Dessuten var. Lomsdalsvassdraget sammen med. Visten, blitt foreslått som nasjonalpark i d en nye landsplanen fornasjonalparker.

En politisk hestehandel ved rulleringa av samla plan var en skikkelig nesestyver for vernetilhengerne. Plutselig var Lomsdalsvassdraget flyttet tvers gjennom Samlet Plan og var klarfor konsesjonsbehandling! En miljøpolitisk skandale var et faktum, og man begynte å tvile på om Samlet Plan var verdt noe mer enn det papiret den var skrevet på. Samlet Plan var ment å skulle forhindre at konsesjonsssøknader kom i helt tilfeldig rekkefølge. "Bitfor-bit" politikken skulle bort.

Troen på et "riktig" vedtak fikk ny næring da man greide åfå Lomsdalsvassdraget med i vurderingsgrunnlagetfor Verneplan IV. Stortinget ga da også sin tilslutning til vern av vassdraget våren 1993. Og Stortinget sa også ja til nasjonalpark! En nasjonalpark som en del av et større vernet område; fra Børgefjell ved svenskegrensen, via Lomsdal/Visten til Vegaøyenes ytterste skjær.