Fugleliv

ugleFuglefaunaen i skogs- og myrtområdene i de lavereliggende elvedalene er klart den mest interessante. Artesammensetningen synes a være relativt normal i forhold til hva en kan forvente i regionen, mens individtettheten i enkelte områder er påfallende høg.

Av enkeltområder kan Børjerøra trekkes fram med sine hekkelokaliteter for bl.a. hullrugere som tretaspett (gammel, urørt skog). Mens man i den indre delen av Lomsdalen, med sin mosaikk av våtmarker og gammelskog, kan treffe på gulsangeren . Under feltarbeid i Lomsdalsvassdraget er det registrert 78 arter, hvorav 9O % er å betrakte som sannsynlige hekkefugler. I Vistenvassdraget er 95 arter observert.

I forhold til de små produksjonsområdene er dette et uventet høgt tall.